Authors:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eino Leino's Quotes

Eino Leino profile photo

Born: 1970-01-01
Profession: Poet
Nation: Finnish
Biography of Eino Leino

See the gallery for quotes by Eino Leino. You can to use those 6 images of quotes as a desktop wallpapers.
Eino Leino's quote #1

Life is always struggle with eternal forces.

Tags: Forces, Life, Struggle

More of quotes gallery for Eino Leino's quotes

Eino Leino's quote #1
Eino Leino's quote #1
Eino Leino's quote #1
Eino Leino's quote #1
Eino Leino's quote #1